Reducir ventili i prestrujni ventili

Reducir ventili se primenjuju u vodovima i postrojenjima pod pritiskom ,za redukciju pritiska protočnog fluida ( voda,para,gasovi ). Mogu se koristiti kao samostalni elementi ili u sklopu reducir stanice.

Preporučuju se u uslovima kontinuiranog rada.

U slučaju nestabilnog ulaznog pritiska, izlazni pritisak se ne može održati u zadatoj vrednosti,već će varirati oko 15% od pada ili povećanja ulaznog pritiska.

Velike razlike između projektovanog i stvarnog protoka takođe prouzrukuju da se ne mogu postići zahtevani izlazni parametri.

Reducir vetili u osnovi, sastoje se iz regulacionog organa i impulsnog organa.

Regulacioni organi sačinjavaju kućište reducir ventila sa pečurkom,a impulsni organ je kompenzator sa oprugom.

Pre montaže reducir ventila potrebno je očistiti vodove pomoću mlaza pare ili komprimovanog vazduha od raznih nečistoća nastallih u cevima za vreme montaže (otpaci varenja i dr.),koje mogu da prouzrukuju oštećenje pečurke i dovedu u pitanje pravilan rad reducir ventila.

Neophodno je obratiti pažnju na smer strelice, koja se nalazi na kućištu reducir vetila. Vrh strelice treba da se poklapa sa smerom proticanja fluida.

Važna napomena :

-Reducir ventil efikasno funkcioniše samo u uslovima kontinualnog protoka-potrošnje i stabilnog ulaznog pritiska.

-Da bi reducir ventil ispravno radio i da bi davao projektovane izlazne parametre potreban je konstantan ulazni pritisak i protok. Svako variranje prtiska i protoka utice na rad reducir ventila.(ako je ventil podešen na parametre Pul = 15 bar, Pizl = 8 bar, u slučaju pada ulaznog pritiska na Pul = 12 bar, izlazni pritisak ċe pasti približno na Pizl = 7.6 bar. U slučaju povećanja ulaznog pritiska na Pul = 18 bar, izlazni pritisak će se povećati približno na Pizl = 8.3 bar)

Prestrujni ventil se primenjuje u vodovima i postrojenjima pod pritiskom, radi sprečavanja povećanja pritiska protočnog fluida, odnosno pri porastu pritiska otvara vezu ka povratnom vodu. Prestrujni ventil se ugrađuje u horizontalnom cevovodu sa pogonskim delom okrenutim vertikalno naviše. Prilikom montaže voditi računa o smeru strelice na kućištu ventila. 

Ispred ventila se obavezno ugrađuje manometar za praćenje vrednosti zadatog pritiska. Iza ventila je preporučljivo ugraditi prigusnu slavinu istog nazivnog otvora kao sto je i ventil ili nepovratni ventil (ukoliko postoji mogućnost povratka fluida usled hidrostatičkog pritiska na impulsni deo). Prestrujni ventil je p - regulator bez pomoćne energije. Reguliše pritisak u zadatom opsegu. Sastoji se od regulacionog dela i impulsnog (pogonskog) dela.

Pritisak medijuma se prenosi sa ulaznog dela ventila na pečurku. Pri porastu pritiska ispred ventila preko zadate vrednosti, ventil se otvara. Kad je pritisak niži od zadatog, ventil je zatvoren.

Vrednost zadatog pritiska reguliše se preko podešavajućeg zavrtnja i opruge, a kontroliše se preko manometra ugrađenog ispred ventila.

Povećanje pritiska se postiže pritezanjem opruge, a sniženje otpuštanjem opruge (odvrtanjem zavrtnja).

Prestrujni membranski ventili

Prestrujni membranski ventili

Konstrukcija ovih prestrujnih ventila je da su im i ulaz i izlaz u osi cevovoda(aksijalni tip). Porast pritisaka iz cevovoda preko membrane vrši otvaranje ventila,a višak fluida se vraća na za to predviđena mesta. Prestrujni ventil se izrađuje od prohroma , čelika, mesinga i plastike. Primenjuju se se za pritiske do Pmax=40bar, za kiseline, baze, vodu i tehničke gasove. Proizvode se u veličinama od DN10-DN25.  

TIP:EPV-ASN

Prestrujni ventili sa otvorenim reglažni vijkom

Prestrujni ventili sa otvorenim reglažnim vijkom

Namenjeni su za održavanje konstantnog ulaznog pritiska u sistem. Ovaj tip prestrujnog ventila se korisiti  za dizel, benzene, ulja… Konstrutcija ovih prestrujnih ventila omogućava brzo podešavanje otvaranja u određenom rasponu pritisaka na ulazu. U slučaju prekoračenja pritiska sisitema , ventil otvara i višak fluida se preko izlazne prirubnice i cevovoda vraća u rezervoare. Proizvode se za pritiske do Pmax=300bar i u veličinama od DN10-DN50.

TIP:EPV-UCP

Reduciri pritiska bez pomoćne energije

Reduciri pritiska bez pomoćne energije

Primenjuju se za tehničke gasove, vodenu paru ili vodu, pri konstantnoj potrošnji. Izrađuju se od narđajućeg čelika, konstruktivnih čelika, polimera. Veza sa cevovodom može biti prirubnička ili navojna. Osnovna funkcija reducir ventila je održavanje konstantnog izlaznog pritiska. Maksimalni izlazni pritisak Pmax=40bar, minimalni izlazni pritisak  Pmin=0.5bar. Proizvodi se u veličinama od DN15-DN200. Konstrukcijski može biti jednosedi ili dvosedi.    

TIP:ERV-ASP